Spring naar content

Inspraakreactie IVBN Wet versterking regie volkshuisvesting

Nieuws
Publicatiedatum: 4 april 2023

IVBN heeft gereageerd op de consulatie Wet versterking regie volkshuisvesting door het ministerie van BZK. IVBN onderschrijft op hoofdlijnen de doelen van het wetsvoorstel om te komen tot realisatie van extra, betaalbare woningen met name in het middensegment. Institutionele beleggers kunnen in het middenhuursegment het verschil maken. Een wetsvoorstel dat instrumentarium, plannen en uitwerking daarvan voor Rijk, provincies en gemeenten in lijn en samenhang brengt, steunt IVBN graag.

IVBN wijst er in haar reactie op dat het cruciaal is, dat de rijksoverheid een consistent, betrouwbaar en samenhangend kabinetsbeleid voert ten aanzien van de woningmarkt. Het investeringsklimaat voor woningen in de middenhuur en de vrijesectorhuur moet op peil blijven, zodat betaalbare nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad wordt gestimuleerd. Er is een duidelijk, voorspelbaar en voor de lange termijn stabiel wettelijk kader nodig. Daarnaast is het nodig de woningbouw te stimuleren met maatregelen die het aantal beschikbare locaties vergroten, grondprijzen en bouwkosten verlagen, lokale eisen voor woningbouw beperken en procedures versnellen. Wetsvoorstellen zetten nu sterk in op gedetailleerd reguleren van de woningmarkt, terwijl volgens IVBN meer ingezet moet worden op een integrale overheidsvisie en stimulerende maatregelen voor woningbouw.

IVBN voorziet als gevolg van dit wetsvoorstel en ook het wetsvoorstel Betaalbare huur, een afname van investeringsbereidheid van institutionele beleggers in de toekomst. De economische tegenwind van dit moment maakt investeren nog moeilijker. IVBN maakt zich grote zorgen over de stapeling van wetgeving, waarmee volgens IVBN de grenzen van reguleren en investeringsmogelijkheden voor institutionele beleggers worden bereikt. IVBN vraagt bij dit wetsvoorstel aandacht voor flexibiliteit, maatwerk en voor de primaire rol van institutionele beleggers in nieuwbouw in het middenhuursegment, voor doorstroming om het woningtekort terug te dringen en voor de definitie van sociale huurwoning. IVBN vraagt verder aandacht voor de ‘vliegwielfunctie’ die institutionele beleggers hebben voor de woningmarkt.

IVBN Wet versterking regie volkshuisvesting
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen