Spring naar content

IVBN Gebruikersvoorwaarden

Welkom op IVBN.nl. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden, behalve waar afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden aangegeven op de desbetreffende websitepagina.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken en met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan, stemt u in met Privacyverklaring en Cookiesbeleid. Deze webpagina beschrijft uw en onze rechten met betrekking tot het gebruik van deze website, lees om die reden deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door.

Onze Gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2024

 

Intellectueel Eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, zijn de grafische afbeeldingen, knoppen en tekst op deze website exclusief eigendom van IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland. Voor IVBN.nl geldt dat u inhoud alleen mag downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen onveranderd en zichtbaar blijven. Ter uitzondering mogen de IVBN leden teksten voor intern gebruik kopiëren, op voorwaarde dat de bron “IVBN.nl” wordt vermeld.

Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijke downloaden of kopiëren. Voor elk ander gebruik dan persoonlijk, is voorafgaande schriftelijke toestemming van IVBN vereist voor het kopiëren, distribueren, tonen, reproduceren of verzenden van deze items in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of anderszins.

Links naar externe internet- en/of informatiebronnen

Als een vrijblijvende dienst voor bezoekers en/of gebruikers kan deze website links bevatten naar externe internet- en/of informatiebronnen die eigendom zijn van en beheerd worden door derden, en niet worden onderhouden door IVBN. Ondanks mogelijke affiliatie met IVBN vallen deze gelinkte internet- en/of informatiebronnen buiten de controle van IVBN, elk met eigen afzonderlijk beleid ten aanzien van privacy, gegevensverzameling of andere juridische beleidslijnen.

IVBN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe internet- en/of informatiebronnen en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van het materiaal op dergelijke externe internet- en/of informatiebronnen, noch onderschrijft IVBN de inhoud van deze externe internet- en/of informatiebronnen. Het bekijken en/of gebruiken van dergelijke externe internet- en/of informatiebronnen is geheel voor uw eigen risico. In het bijzonder zullen eventuele transacties die u heeft met exploitanten van dergelijke externe internet- en/of informatiebrokken plaatsvinden op de voorwaarden (indien van toepassing) van die exploitant.

Privacyverklaring

Tenzij op deze website anders vermeld, is uw gebruik van deze website onderworpen aan het Privacyverklaring van IVBN. Afgezien van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals behandeld in onze Privacyverklaring, zal alle inhoud die u verzendt of plaatst op de site worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk.

Inhoud

Alle door gebruikers via deze website ingediende inhoud blijft eigendom van de respectieve gebruikers. Door inhoud in te dienen, verleent u IVBN het recht om dergelijke inhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en weergeven, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is.

Vrijwaring

U stemt ermee in IVBN, functionarissen, agenten, werknemers en medewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid

De informatie op IVBN.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de verstrekte informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. IVBN zal de informatie, diensten en bronnen op deze website periodiek herzien en behoudt zich het recht voor dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting om eerdere, huidige of toekomstige bezoekers hiervan op de hoogte te stellen.

IVBN en haar bijdragers zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die hierin is opgenomen of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, zelfs als IVBN op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Diversen

  1. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle relevante wet- en regelgeving die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website.
  2. Uw toegang tot het geheel of een deel van deze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort.
  3. Het nalaten van ons om een recht of rechtsmiddel uit te oefenen onder deze Gebruikersvoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel.
  4. Deze Gebruikersvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van deze website en zullen alle andere voorwaarden vervangen die worden geacht te zijn toegepast.
  5. Indien een bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  6. Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage.
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen