Spring naar content

IVBN Privacyverklaring

IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland, erkent het belang van en hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen bij het begrijpen van de gegevensverzamelings- en verwerkingspraktijken van IVBN en bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het uitoefenen van uw (privacy)rechten onder toepasselijke wet- en regelgeving wanneer u gebruik maakt van deze website waaraan deze Privacyverklaring is gekoppeld.

Onze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2024

De identiteit van IVBN

IVBN is de branchevereniging van professionele institutionele vastgoedbeleggers in Nederland. Het doel van IVBN is het bevorderen van een stabiel investeringsklimaat in Nederlands vastgoed. Een klimaat waarin onze leden in staat worden gesteld lange termijn investeringen te doen die kwalitatief hoogwaardig zijn en bijdragen aan een duurzame, leefbare en toegankelijke stedelijke omgeving.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen via:

Adres
World Trade Center (WTC) – Den Haag
Toren E, 21e verdieping
Prinses Margrietplantsoen 84-A
2595 BR ‘s-Gravenhage
Nederland

Telefoon
+31 (0)70 30 00 371

E-mail
info@ivbn.nl

Doel en juridische basis van de verwerking

IVBN conformeert zich aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. We verwerken uw persoonsgegevens voor het doel van het beheren van onze ledenadministratie, het verstrekken van informatie en nieuwsupdates over vastgoed- en beleggings-gerelateerde onderwerpen, alsmede het organiseren van evenementen. De juridische basis voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang om onze activiteiten uit te voeren en onze leden van dienst te zijn.

Voor deelname aan een bijeenkomst, (mede) georganiseerd door IVBN, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam (optioneel)
 • (Zakelijke) factuurgegevens (optioneel)
 • (Zakelijke) betaalgegevens (optioneel)
 • Functietitel en achtergrond deelnemer
 • Eventuele inhoud van correspondentie
 • Eventuele dieetwensen

Deze gegevens kunnen worden opgenomen in de IVBN-relatiedatabase. Deelnemers stemmen ermee in dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de organisatie van de bijeenkomst. Door aan een bijeenkomst deel te nemen en het verstrekken van persoonsgegevens stemmen de deelnemers tevens ermee in dat hun gegevens voor communicatiedoeleinden kunnen worden gebruikt, zoals het versturen van sector-gerelateerde informatie, aankondigingen over IVBN-initiatieven, nieuwsbrieven, en andere relevante onderwerpen aan de deelnemers.

Deelnemers hebben te allen tijde het recht om zich af te melden voor dergelijke communicatie door contact op te nemen met IVBN via de aangegeven contactgegevens.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur die noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Jaarlijks ontvangen alle personen van wie wij een (zakelijk) e-mailadres in ons bestand hebben een overzicht van hun gegevens, met de mogelijkheid om rectificaties uit te voeren en om ervoor te kiezen niet langer in ons bestand te worden opgenomen. Personen die niet over een bereikbaar (zakelijk) e-mailadres beschikken, worden periodiek uit ons bestand verwijderd.

Uw recht(en) als betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten rectificeren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens van IVBN als u gebruik wilt maken van deze rechten. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een kalendermaand, reageren op uw verzoek.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, vragen wij u met ons contact op te nemen. Tevens heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen die gegevens verwerken voor IVBN

We kunnen gebruikmaken van derde partijen, zoals IT-dienstverleners, om ons te helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. IVBN hanteert de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid bij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.

Indien IVBN ervoor kiest om uw persoonsgegevens te delen met een derde partij, worden er passende regelingen getroffen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld. Deze derde partijen opereren in overeenstemming met de instructies van IVBN en ze zijn contractueel verplicht om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Kennisgeving en updates inzake de Privacyverklaring

Houdt u er rekening mee dat uw gebruik van deze website, voor zover toegestaan door de geldende wet- en regelgeving, impliceert dat u de voorwaarden van deze Privacyverklaring begrijpt en aanvaardt. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De meest recente versie van de Privacyverklaring is te vinden op www.ivbn.nl en de laatste wijzigingsdatum is altijd hier vermeld.

Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen