Spring naar content

Integriteit en de CvTI

IVBN heeft continu aandacht voor integriteitskwesties en draagt hierdoor bij aan het verder professionaliseren van de vastgoedmarkt. Zo worden nieuwe leden bij toetreding uitvoerig gescreend en dienen zij verschillende (gedrags)codes te ondertekenen.

De leden van IVBN verplichten zich om een cultuur te bevorderen van zorgvuldig, ethisch en integer handelen. Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. Zo worden nieuwe leden uitgebreid ‘gescreend’ door de Commissie van Toelating en Integriteit (CvTI). Daarnaast is IVBN één van de initiatiefnemers van het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV).

De CvTI

René Hogenboom Voorzitter
Grace Ramkisoen
Jaap Gillis
Nicolien van den Biggelaar
Peter van Gool

“Integriteit in organisaties en tussen partijen moet je organiseren. Het begint bij de integriteit van het individu, dat door ethisch te handelen en consistent naar die waarden te acteren, bijdraagt aan een cultuur van vertrouwen en betrouwbaarheid."

René Hogenboom | Voorzitter CvTI

De rol van de CvTI

De Commissie van Toelating en Integriteit (CvTI ) adviseert het bestuur over de toelating van nieuwe leden en is het centrale aanspreekpunt voor integriteit binnen de vereniging. Daarnaast behandelt zij meldingen inzake misstanden en/of incidenten van en met betrekking tot de leden.

Het melden van incidenten

Wanneer er intern binnen de organisatie van een IVBN-lid een incident of misstand plaatsvindt, dan kan dat gemeld worden aan de CvTI en/of aan de directeur van IVBN. De directeur stelt alsdan de voorzitter van de CvTI op de hoogte. De CvTI staat ook open voor meldingen van buitenaf. De CvTI behandelt de melding vertrouwelijk, maakt een afweging en beoordeelt of de melding zal worden besproken met het management of de toezichthouder van de lid-organisatie. De CvTI stelt de melder daarvan in kennis. De CvTI monitort de opvolging door de lid-organisatie naar aanleiding van de melding. De CvTI rapporteert het bestuur van IVBN jaarlijks vertrouwelijk over eventuele meldingen van misstanden en/of incidenten.

Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector

Code of Ethics en Model Interne Gedragscode

Elk IVBN lid is verplicht de IVBN Code of Ethics en het IVBN Model Interne Gedragscode te ondertekenen. Door ondertekening verplichten de IVBN-leden zich tot naleving van de codes en het binnen en buiten de eigen organisatie actief bevorderen van een cultuur van ethisch en integer handelen. Als lid van de IVBN kunnen vastgoedinvesteerders worden aangesproken op zorgvuldig, ethisch (maatschappelijk aanvaardbaar) en integer (rechtschapen, onkreukbaar) handelen zoals van een professionele beroepsgroep mag worden verwacht.

Aanbevelingen bij verkoop (complexen) huurwoningen

IVBN-leden gedragen zich als goed verhuurder naar hun huurders. Een goede verhuurder houdt zich aan afspraken, vraagt een faire markthuur, voert een gematigd huurbeleid en zorgt voor goed en tijdig onderhoud. IVBN-leden exploiteren hun huurwoningen over het algemeen gedurende een lange periode. Daarna kan verkoop van een complex huurwoningen aan een andere belegger plaatsvinden. Ook kan de verhuurder besluiten tot verkoop van een individuele huurwoning in een complex aan de zittende huurder of (na mutatie) aan een aspirant-koper. De IVBN aanbevelingen bij verkoop van (complexen of individuele) huurwoningen zijn primair gericht op de inachtneming van de belangen van huurders van te verkopen huurwoningen van IVBN-leden.

IVBN aanbevelingen bij verkoop van (complexen) huurwoningen

Integriteitsoverleg Vastgoedsector

IVBN werkt samen met andere brancheverenigingen aan het bevorderen van integriteit in de professionele vastgoedsector. Daarvoor is opgericht het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV), het integriteitsoverleg tussen brancheorganisaties. De deelnemers aan het IOV zijn Aedes vereniging van woningcorporaties, Bouwend Nederland, IVBN, KNB, NEPROM, NVB, NVM, Vastgoed Belang, VGM NL en RICS-NL.

Doelen van het IOV

  • Het bevorderen van integriteit en integere werkwijzen binnen de gehele vastgoedketen
  • Het weren van onbetrouwbare partijen en medewerkers
  • Het functioneren als aanspreekpunt in de vastgoedsector voor overheidsinstanties
Plak hier de link uit de adresbalk die u wilt delen